Regulament de funcționare

CAPITOLUL I
* Descriere

Art. 1. Bugetarea participativă este un proces derulat de U.A.T. Bascov, care își propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei, cetățenii localităţii, care au cel puțin 18 ani împliniți, pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în zona în care locuiesc sau în alte zone ale localităţii, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte.

Art. 2.
 Propunerile de proiecte depuse pe platformă urmează să fie validate de autoritatea locală, iar apoi supuse unui proces de votare. Cele mai votate proiecte vor fi implementate de Unitatea Teritorial Administrativă începând cu anul următor.

Art. 3.
 Platforma este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitive mobile.

Art. 4.
 Bugetarea participativă se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale localităţii respective.

CAPITOLUL II
* Obiective

Art. 5. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public local, inițiate de cetățeni.

Art. 6.
 Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale sunt:

 1. Îmbunătățirea comunicării și consolidarea relațiilor dintre cetățeni și administrația publică locală.
 2. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor.
 3. Promovarea politicilor publice, stimulând performanța administrativă.
 4. Educarea cetățenilor pentru o înțelegere mai bună a drepturilor și datoriilor cetățenești, precum și a responsabilităților care survin din această calitate.
 5. Îmbunătățirea serviciilor publice locale.
 6. Consolidarea democrației.
 7. Creșterea transparenței în activitatea administrației publice locale.
CAPITOLUL III
* Participanţi, etape şi calendar

A) PARTICIPANŢI
Art. 7. Toți cetățenii care au interes în dezvoltarea localităţii și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă.

Art. 8.
 Etapele procesului de bugetare participativă se desfășoară în următoarele etape:

B) ETAPE

Etapa nr. 1 / Depunerea proiectelor
Art. 9.
 Proiectele pot fi depuse doar online pe platformă, accesând secțiunea dedicată și în intervalul de timp stabilit pentru etapa de depunere a proiectelor.

Etapa nr. 2 / Analiza proiectelor
Art. 10.
 Fiecare proiect primit prin platforma dedicată va fi analizat, în prima fază, pentru a se stabili dacă poate fi publicat pe site. Nu se vor publica proiectele care prin conținutul lor instigă la discriminare de orice fel, violență, ură etc. sau exprimarea este trivială, obscenă, vulgară, denigratoare.

Art. 11.
 Se va analiza eligibilitatea proiectelor, conform cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 12.
 Dacă mai multe proiecte au obiective asemănătoare sau se află în proximitate geografică, primăria își rezervă dreptul de a le modifica în sensul adaptării acestora din punct de vedere tehnic sau financiar, dacă este nevoie, sau integrării mai multor propuneri într-una singură.

Art. 13.
 Persoanele ale căror proiecte au fost declarate neeligibile vor primi un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerile au fost declarate neeligibile.

Art. 14.
 Proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și vor fi supuse votului cetățenilor.

Etapa nr. 3 / Votul pe domenii
Art. 15.
 Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative a localităţii respective. Fiecare cetățean poate vota câte un proiect din fiecare domeniu.

Art. 16.
 Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la consumarea bugetului alocat.

Art. 17.
 U.A.T. Bascov se asigură că voturile au fost acordate în mod corect și că procesul de votare a decurs fără incidente.

Art. 18.
 Dacă apar modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă, acestea vor fi publicate pe platformă.

Etapa nr. 4 / Afişarea rezultatelor
Art. 19.
 Proiectele câștigătoare vor fi afișate pe platformă, la data anunțată. Proiectele vor fi alese în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniu, până la consumarea bugetului alocat. Dacă există mai multe proiecte câștigătoare, clasamentul se va stabili în ordinea numărului de voturi, dar cu condiția încadrării în bugetul alocat. Astfel, dacă de exemplu, proiectul situat pe locul 3 are un buget mai mare decât diferența de bani rămasă între bugetul alocat și suma bugetelor proiectelor clasate pe primele 2 locuri, se vor analiza următoarele proiecte, în ordinea voturilor și a bugetelor. Se poate întâmpla ca un proiect cu un număr mai mic de voturi să se numere printre câștigători. Excepție face situația în care, de exemplu, există 3 proiecte câștigătoare și mai rămân bani din totalul alocat, iar bugetul proiectului situat pe locul 4, în urma voturilor, depășește diferența rămasă cu maxim 10% din bugetul total alocat, atunci și cel de-al patru-lea proiect va fi finanțat. În situația în care există egalitate la numărul de voturi  pentru proiectele de pe ultimele locuri, pentru a se face departajarea, votul se va prelungi cu 24 ore, acesta exprimându-se doar pentru proiectele în cauză. Dacă și după această etapă, numărul de voturi este tot egal, atunci se va selecta proiectul cu bugetul cel mai mic.

C) CALENDAR


Art. 20.
 Calendarul propus este următorul:

 1. depunere proiecte - 15.02.2024 la 15.03.2024
 2. analiză şi evaluare proiecte - 16.03.2024 la 16.04.2024
 3. votare proiecte propuse - 17.04.2024 la 17.05.2024
 4. afişarea rezultatelor votului - după expirarea sesiunii de vot

În perioada rămasă până la finele anului în curs, proiectele câștigătoare vor fi transformate în proiecte de propuneri pentru a intra la vot în Consiliul Local Bascov și de alocare a sumelor respective, urmând ca în perioada următoare să se treacă la implementarea lor.

CAPITOLUL IV
* Propunerile de proiecte

Art. 21. Propunerile de proiecte vor fi depuse de cetățeni prin intermediul platformei bugetare participativă. Propunerile trimise în orice alt mod sau cele care nu sunt conforme cu formularul de proiect, nu vor fi luate în considerare.

Art. 22.
 Bugetul propus procesului de bugetare participativă este de 100.000 lei. Numărul de proiecte finanțate va depinde de bugetele acestora și de numărul de voturi primite. Pot fi finanțate unul sau mai multe proiecte.

Art. 23.
 Propunerile de proiecte trebuie încadrate într-unul din următoarele domenii:

 1. Alei, trotuare, zone pietonale
 2. Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației
 3. Spații verzi și locuri de joacă
 4. Amenajare spaţii publice
 5. Sport şi sănătate
 6. Educaţie şi cultură
 7. Turism şi mediu
 8. Localitate digitală

Art. 24. Propunerile depuse de cetățeni trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a localităţii respective şi care vizează un spaţiu public.
 • Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale localităţii aflate în derulare.
 • Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
 • Să nu aibă un caracter politic, etnic, religios sau discriminatoriu.
 • Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
 • Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
 • Să se încadreze în bugetul maxim alocat procesului de bugetare participativă, adică maxim 5% din Bugetul Anual de Investiţii.
 • Formularul online să fie completat corect și să se respecte cerințele tehnice cu privire la tipurile de fișiere care pot fi anexate.

Art. 25. Propunerile cu conținut similar sau ale căror implementare vizează zone aflate în vecinătate ar putea fi integrate într-un proiect unic. Astfel:

 1. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
 2. Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 10 MB. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite.
 3. Fiecare propunere trebuie să se încadreze într-un cost total de cel mult 1% din Bugetul alocat pentru Investiţii (inclusiv TVA). În cazul în care, în urma analizării bugetului propus, echipa tehnică constată că acesta nu se încadrează în suma maximă alocată prin Regulament, proiectul va fi declarat neeligibil.
 4. Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devină proprietatea Consiliului Local și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
 5. Proiectele câștigătoare în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în Programul de Investiții al U.A.T. Bascov, existând și posibilitatea ca ele să fie integrate în proiecte mai largi.
CAPITOLUL V
* Analiza tehnică şi juridică a propunerilor de proiecte

Art. 26. Analiza tehnică, financiară și juridică a propunerilor este realizată de către Consiliul Local, printr-o echipa tehnică de evaluare a proiectelor desemnată în acest scop prin Dispoziția Primarului sau prin alte acte administrative. Personalul echipei verifică dacă propunerile sunt în conformitate cu prezentul regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

Art. 27.
 Propunerile de proiecte care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și proiectele câștigătoare pot suferi ajustări tehnice și/sau financiare din partea U.A.T. Bascov, dacă este necesar. De asemenea, similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

Art. 28.
 Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site.

Art. 29.
 Toate propunerile de proiecte și fișierele care le-au fost atașate devin proprietatea primăriei, iar deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

CAPITOLUL VI
* Aspecte juridice

Art. 30. Platforma de bugetare participativă procesează date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, email, număr de telefon, data nașterii, locație în scopul utilizării platformei.

Art. 31.
 Prin furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care utilizează platforma își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca websiteul să colecteze și să proceseze datele cu caracter personal. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care trimit o propunere de proiect pe platformă sau colectată de către Primăria respectivă, atunci când se utilizează platforma, este supusă politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu Termenii şi Condiţiile.

Art. 32.
 U.A.T. Bascov asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia, dar nu își asumă răspunderea în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Art. 33.
 Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Art. 34.
 U.A.T. Bascov nu poate fi trasă la răspundere pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către utilizatori. Aceștia sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe platformă. Dacă se constată că datele declarate nu sunt reale, Primăria are dreptul de a descalifica proiectul depus.

Art. 35.
 Platforma este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani şi se adresează cu precădere celor care locuiesc, muncesc sau studiază în localitatea respectivă.

Art. 36.
 Este important să se reţină faptul că:

 • Datele preluate prin intermediul platformei vor fi utilizate strict în scopul derulării proceselor de bugetare participativă, conform Regulamentului procesului publicat pe platformă.
 • Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării și ștergerea integrală a utilizatorului și a propunerii / propunerilor sale din baza de date.
CAPITOLUL VII
* Dispoziţii finale

Art. 37. Persoanele care, din diferite motive (ex. nu au o adresă de e-mail etc.), pot merge la Primărie unde vor putea depune proiectul / proiectele său / sale. Acest lucru este posibil doar în perioada depunerii proiectelor în intervalul orar stabilit de către U.A.T. Bascov.

Art. 38.
 Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea lui prin Hotărâre de Consiliu Local, iar orice modificare/completare va fi supusă aprobării, cu excepția calendarului propus de desfășurare care poate suferi modificări.